Rodo i przetwarzanie danych

RODO i przetwarzanie danych

Szanowny Kliencie,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przygotowaliśmy dla Ciebie informacje dotyczące administrowania Twoich danych osobowych przez Studio Król Sp. z o.o.

1.Studio Król Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul.Barona 30, email:biuro@komandor.tychy.pl, NIP:646-23-16-628 informuje, że jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z zapytaniem, zamówieniem, ofertą, wysłaniem formularza na stronie internetowej, zawarciem umowy i jej realizacją.

2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności:
a)podjęcie działań przed zawarciem Umowy, podjęcie współpracy.
b)zawarcie i wykonanie Umowy.
c)obsługi, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń w razie ich zaistnienia.

3.Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:
a)podjęcie działań przed zawarciem umowy i/lub wykonanie Umowy której Pani/Pan jest stroną (art.6 ust.1 lit. b RODO),
b)prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit.f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony roszczeń;
c)wypełnienie obowiązku prawnego (zgodnie z art.6 ust.1 lit.c RODO) – archiwizacja dokumentów księgowych;

4.Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, usługi przewozowe, kurierskie.

5.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres ważności zapytania, oferty, obowiązywania Umowy, a także w przypadku gdy strony zawrą Umowę do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy i upływu terminu archiwizowania dokumentacji księgowej.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartych na podstawie (art.6 ust.1 lit.f RODO)

8.Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej).

9.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (organu nadzorczego).